18. jaanuar 2012

Klassiõpetajate Liidu liikmete arv üle 100

Klassiõpetajate praktikakogukonna ajaveeb: Eesti Klassiõpetajate Liidu liikmed: tasutud liikmemaks Küllike Kütimets (2011 - 2012) - Tartu Descartes'i Lütseum
Mare Kütt (2011 - 2012) - Rakvere Gümnaasium, Lääne-Virumaa...

Pärnumaa koolidevaheline mälumäng “Pervikumäng”

Head klassijuhatajad! On kätte jõudnud aeg klassiekskursiooni planeerimiseks ja raha leidmiseks!

Ei ole kahtlustki, et paljud klassid ka sel aastal valivad klassiekskursiooniks Livonia Matkade korraldatava Koopasafari nimelise kanuumatka. Muret teeb aga see, et iga aastaga jäävad ekskursioonigrupid järjest väiksemaks. Majanduslikult raskes olukorras olevaid peresid on järjest rohkem. Klass aga peaks olema ühtne vaatamata perede sissetulekutele.

Lahenduseks saab olla klassi oma teenitud raha. See, hästi äraunustatud vana komme, võiks taas kasutusele tulla. Ehk kohalikul omavalitsusel on anda väiksemaid töid (koristada parki, -kalmistut, -tühermaad, värvida, parandada, puid laduda). Ka õpilaste vanemate ettevõtetes on ehk mingeid töid võimalik saada. Sel kevadel jääda lootma perede rahakotile või omavalitsuste annetustele oleks liiga optimistlik.

See retsept kõlbab ka teiste plaanide rahastamiseks! Võtke minu nõu kuulda!

Livonia Matkad

Aivar Vint

10. jaanuar 2012

Klassiõpetajate praktikakogukonna ajaveeb: EKÕL-i maakondliku esinduskogu tegemistest 2011 sü...

Klassiõpetajate praktikakogukonna ajaveeb: EKÕL-i maakondliku esinduskogu tegemistest 2011 sü...: Meid ühendab tegus ja soe koostöö, mitte libe konkurents 19.novembril toimus Pärnus Eesti Klassiõpetajate Liidu (EKÕL) esimene maakondade e...

Veebikeskkond lastele.


21. detsembril avas Euroopa Komisjon  veebikeskkonna, kus 22 ametlikus keeles sh eesti keeles on erinevas vanuses lastel võimalik mängida eakohaseid mänge, lahendada mõistatusi jne.
Lapsed ja teismelised leiavad lapse õigusi tutvustavaid mänge, infot jms  ning fakte ja palju eakohast materjali Euroopa Liidu kohta.
Lastele mõeldud lehekülg  Kid's Corner on lingitud õpetajate lehele Teacher's Corner, kus asub valik õppematerjale jms õpetajale.
Veebikeskkond asub aadressil  http://europa.eu/kids-corner/
Comeniuse tiim kinnitab, et mängud jms on mõnusad mängida ja soovitab pakutud võimalust aktiivselt kasutada.

Head mängulusti soovides

Merike Talli
Üldhariduse büroo spetsialist
SA Archimedes
tel 697 9239
www2.archimedes.ee/comenius

9. jaanuar 2012

RMK talvised loodusõppeprogrammid
Lugupeetud koolijuht ja õpetaja!

Koos saabunud lumega alustame registreerimist tavapärasele talvekampaaniale, mis on suunatud üldhariduskoolide õpilastele ja lasteaia lastele. Pakume tasuta loodusõppeprogramme, et jälgida, kuhu jäljed mööda lund lähevad, kas linnukestel on muret ning kuidas mets kasvab ja loodus talvel toimetab. Registreerimine algab 9. jaanuarist.Talviseid programme viime läbi:

16. jaanuarist 2. märtsini 2012

Programmid on üldhariduskoolidele ja lasteaedade lastele tasuta, toimumiskohta tuleb omal käel saabuda. Osadel juhtudel on võimalus programm läbi viia kooli juures või lasteaias – lugege täpsemalt kirjeldustest või suhelge konkreetse looduskeskuse kontaktiga. Talvekampaaniakäigus pakutavate programmide nimekirja looduskeskuste kaupa leiate kodulehelt www.rmk.ee
Teile sobivale programmile registreerumiseks palume täita kodulehel asuvate kirjelduste juurde lisatud registreerimisleht ja saata see programmi pakkuva looduskeskuse elektronposti aadressil või vastava looduskeskusega ühendust võtta. Registreerumisel tasub arvestada, et tasuta programmide arv on piiratud, taotlused rahuldatakse nende saabumise järjekorras.
Kohtume metsas!

Lugupidamisega,
RMK

8. jaanuar 2012

TÜ psühholoogia instituudi koolitused, mis on rahastatud ESF projektist

Õpilase arengu eripärasid arvestav ja eduka koostöö põhimõtteid rakendav pedagoog

Toimumiskoht: Tartu Domus Dorpatensis, Ülikooli 7
Õppetöö toimumise kuupäevad: 12, 13, jaan, 7, 8 veebr 13,14 veebr 14, 15 märts
Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, soovitatavalt II – III kooliaste

Koolituse sisu:
Enese ja oma töö analüüs õpilase arengust ja individuaalsusest lähtuvalt
Arengulised eripärad ja individuaalsed erinevused:
- Arengupsühholoogia teooriad ja mudelid
- Lapse kognitiivne areng
- Muutused motivatsioonis ja emotsioonides
- Lapse sotsiaalne areng ja lastega suhtlemise iseärasused
Hariduslike erivajadustega lapsed
Arengut ja õpet toetav koostöö: koostöö lapsevanematega.
Arengut ja õpet toetav koostöö: koostöö kolleegide ja spetsialistidega
Registreerumine: https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=41509&systeemi_seaded=3,1,12,1&sessioon=0
või
Signe Reppo
täienduskoolituse programmijuht
psühholoogia instituut
Tartu Ülikool
signe.reppo@ut.ee
+ 372 7375959
+ 372 5201846

Eneseanalüüsi, eduka suhtlemise ja otsustamise protsessi tundev ja rakendav pedagoog.

Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, soovitatavalt II – III kooliaste

Toimumiskoht: Tartu Domus Dorpatensis, Ülikooli 7
Toimumised: 29, 30 märts, 17, 18 aprill, 14, 15 mai, 7, 8 juuni 2012.
Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, soovitatavalt II – III kooliaste

Koolituse sisu:
- Suhete loomine ja säilitamine, suhted ja seotus, suhtlemisstereotüübid; põhilised iseärasused suhtlemisel lapse- ja noorukiealistga; sotsiaalsete reeglite omandamine
- Koduste suhete kvaliteedi seos kooliedukusega; sotsialisatsioon perekonnas, Kooli ja kodu koostöö seos kooliedukusega, koostöö võimalused
- Laste omavahelised sotsiaalsed suhted; sõprsussuhted ja sotsiaalne staatus; eakaaslaste mõju sostsiaalsele arengule; laste suhtlemise toetamine ja juhtimine.
- Konfliktsed suhted eakaaslastega; kiusamine, tõrjutus, nende kujunemist mõjutavad tegurid. Tekkinud probleemide lahendamine
- Õpetaja enda tõhusad ja enesekohased sotsiaalsed oskused. Konflikti juhtimine. Olemasolevate oskuste analüüs, puuduste kaardistamine, arendamine
Gupp ja selle juhtimine, abistamisoskused, kethestamisoskused, prableemilahendusoskused jmt.
- Eneseanalüüs. Huvide, võimete, väärtuste, isiksuseomaduste analüüs. Loovus. Enesehinnang. Erinevad rollid elus. Otsustamisoskuse arendamine.
- Karjääriplaneerimine ja elukestev õpe. õppimisvõimalused. Karjäärivalikuid toetavad tegevused. Praktilised oskused isikliku karjääri planeerimiseks. koostöö.
registreerumine:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=41522&systeemi_seaded=3,1,12,1&sessioon=0
või
Signe Reppo
täienduskoolituse programmijuht
psühholoogia instituut
Tartu Ülikool
signe.reppo@ut.ee
+ 372 7375959
+ 372 5201846

Võimalus õppida inglise keele õpetajate ümberõppeg​rupis

TLÜ Haapsalu Kolledži inglise keele õpetajate ümberõppegrupis on hetkel
veel VIIS vaba kohta TASUTA õppesse (54EAP)! Koolitus on suunatud kõigile
tegevõpetajatele, kes omavad pedagoogilist kõrgharidust, soovivad ümber
õppida inglise keele õpetajaks ning valdavad inglise keelt vähemalt
kesktasemel. Õppetöö on planeeritud algama 27. jaanuaril 2012 ja toimub
tsükliõppena (kokku neli semestrit).

Huvilistel palume kontakteeruda Piret Lehistega piret@hk.tlu.ee